VÝROBCE sušeného palivového dřeva

Čeština English Deutsch

Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2020

 1. Základní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy kde je na jedné straně společnost VALLATE energy s.r.o., IČ: 28623720; DIČ: CZ28623720, se sídlem v Olomouci, Skřivánčí 681/25 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě vložka C 44645 jako prodávající (dále jen”VALLATE” nebo “prodávající”) a na druhé straně je kupující (dále jen “kupující”).
 3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s VALLATE energy s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 7. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Kupní smlouva
 10. Objednávky na zboží a služby jsou přijímány – osobně na provozovnách prodávajícího, písemně, e-mailem, telefonicky a přes e-shop. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě opakované objednávky učiněné kupujícím, který v předchozím obchodním styku neplnil řádně své smluvní povinnosti.

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.
 2. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v provozovnách prodávajícího bez předchozí objednávky)

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • název firmy (pokud se jedná o firmu)
 • IČO, DIČ (pokud se jedná o firmu)
 • telefon a e-mail spojení
 • adresu pro zaslání zboží
 • adresu pro fakturaci
 • název a počet objednávaného zboží
 • způsob platby
 • (cena zboží a balení a přeprava)

Dle podmínek o ochraně osobních údajů GDPR –  Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

III. Uzavření smlouvy

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Zástupci VALLATE energy s.r.o. neprodleně potvrdí uzavření smlouvy Kupujícímu informativním emailem či telefonicky.
 2. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně 10 let od jejího uzavření, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 3. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 4. Cena zboží

Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách či v ceníku zaslaném kupujícímu. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

K ceně zboží se vždy připočítává DPH v aktuální zákonné sazbě. K ceně zboží se dále připočítávají náklady na balení a dopravu. Tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z provozoven.

Změna technických parametrů zboží je vyhrazena.

Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na balení a dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce nebo v emailu potvrzující přijetí objednávky.

Poskytování slev

Na zboží určené pro další prodej prodávající může poskytnout obchodní slevu. Další slevy pro odběratele a prodejce poskytuje prodávající po osobním jednání.

 1. Platební podmínky

1, Platba v hotovosti
Kupující se zavazuje zaplatit finanční částku hotově při převzetí zboží. Platbu v hotovosti máme na všech provozovnách.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

2, Platba kartou
Platba kartou je možná a je prováděna přes platební terminál.

3, Platba fakturou
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti na základě faktury vystavené prodávajícím. Rozhodným okamžikem pro fakturaci zboží je dodání zboží nebo předání zboží prvnímu dopravci. Faktura je splatná do 14 dnů od dodání zboží, eventuálně předání zboží prvnímu dopravci v případě, kdy prodávající zajišťuje i dopravu zboží.

4, Platba placením zálohy

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu z kupní ceny v dohodnuté výši a dohodnuté době. Při platbě zálohou předem je zboží expedováno až po zaplacení zálohy v plné výši, tj. po připsání částky na účet prodávajícího nebo po doručení bankovního výpisu z bankovního účtu kupujícího či jiného potvrzení banky dokládajícího řádné zaplacení zálohy.

 

V případě prodlení platby se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané kupní ceny za každý den prodlení.

 1. Reklamační řád

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti VALLATE energy s.r.o. v Olomouci, Skřivánčí 681/25, 779 00.
Kupující může uplatnit reklamaci osobně, telefonicky nebo zasláním emailu na adresu: smetal@vallate.cz

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 1. Dodací podmínky

Místo a termín dodání

 1. Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.
 2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.
 3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, a prodávající kupujícího o této situaci přiměřeně informuje, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.
 4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.
 5. Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu. Nesplnění této povinnosti má za následek zánik nároků plynoucích z vadného plnění.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • Nesprávné objednání
 • Stornování objednávky
 • Nepřevzetí zbožíZboží je možno vrátit po dohodě s pracovníkem odbytu, čisté a nepoškozené ve stavu, aby firmě VALLATE energy s.r.o.  nevznikly další náklady (např. službou na vlastní náklady nebo rozvozovým autem VALLATE energy s.r.o. )

Vrácení zboží:

Vrácení zboží je možné dle znění §53 Občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dní, pokud není se zákazníkem sjednáno jinak. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Vrátit zakoupené zboží je možné pouze v neponičeném a kompletním obalu, pokud zboží bylo zabaleno. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání.

 1. Bezpečnost a ochrana informací
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů GDPR, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu se sídlem v Olomouci, Skřivánčí 681/25, 779 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře.
 3. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené VALLATE pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený VALLATE pro marketingové účely je platný po dobu 10 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím. Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit tím, že si využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím emailu na smetal@vallate.cz.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 1. VALLATE může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. “cookies” tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, VALLATE pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VII Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost VALLATE energy s.r.o., prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti VALLATE energy s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

K čemu údaje slouží?
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.

V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na smetal@vallate.cz

Jak používáme cookie
Společnost VALLATE plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb.

Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon.

 

© Copyright 2024 by Vallate. All Rights Reserved.