VÝROBCE sušeného palivového dřeva

Čeština English Deutsch

Zásady

GDPR – ochrana osobních údajů

Od 25.5.2018 – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

Informace o zpracování osobních údajů

1. Společnost VALLATE energy s.r.o., IČ: 28623720; DIČ: CZ28623720, se sídlem v Olomouci, Skřivánčí 681/25 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě vložka C 44645 (dále jen” VALLATE“)  zpracovává ve smyslu nového nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

  • Název společnosti
  • IČO a DIČ
  • Jméno a příjmení
  • Fakturační adresu a adresu doručení
  • E-mail a telefonní číslo

2. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a to za účelem uzavření této smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, poskytovali webového rozhraní, poskytovali informačního systému, poskytovatel tiskovin a rozesílání či dalších poskytovatelů, které v současné době nevyužívá, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Google Analytics statistiky návštěvnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
WordPress Jetpackstatistiky návštěvnosti webu
Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA
MailChimpnástroj pro hromadnou rozesílku emailů
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou resp. dle zákona o ochraně osobních údajů. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a tistěné podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požádat o vysvětlení ohledně ochrany zpracování osobních údajů
  • požádat o informace, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
  • Požádat o výmaz těchto osobních údajů – pokudy není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti (např. vydané daňové doklady)
  • V případě na pochybnosti o dodržování poviností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás (prodej@susenedrevo.cz) nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího či v případě zasíláním tiskovin a katalogů a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

3. VALLATE užívá webové stránky www.vallate.cz, www.susenedrevo.cz soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu a cílení reklamy.

4. Pokud si přejete používat náš web bez cookies stačí, když si web otevřete ve svém prohlížeči v tzv. anonymním okně. Všechny prohlížeče Vám umožňují změnit nastavení soborů cookie.

© Copyright 2024 by Vallate. All Rights Reserved.